Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Salon


1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio, hierna te noemen ANROSA en de cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover beide partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


 

2. Inspanningen


Nagelstudio ANROSA zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. ANROSA zal de cliënt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


 

3. Afspraken


De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan ANROSA melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag ANROSA het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt, mag ANROSA de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 


ANROSA moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio. 


 

4. Betaling


ANROSA vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. ANROSA vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient de betaling van de behandeling en eventuele producten direct na afloop van de behandeling contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met ANROSA is betaling in termijnen mogelijk.

Bij het niet tijdig verzetten of afzeggen van een afspraak of bij het niet komen opdagen op de afspraak wordt het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht. Afspraken dienen minimaal 48 uur vooraf verzet te worden.


     

5. Personeel in de nagelstudio


ANROSA heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien ANROSA dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. 


De cliënt zal medewerkers van ANROSA niet direct of indirect voor zich laten werken tot en met één jaar na de laatste behandeling bij ANROSA, tenzij ANROSA daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.


 

6. Persoonsgegevens & Privacy


De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ANROSA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. ANROSA neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. ANROSA behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ANROSA zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de cliënt te hebben gevraagd. 


 

7. Geheimhouding


ANROSA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt tijdens de behandeling heeft meegedeeld. Informatie geldt als vertrouwelijk als de cliënt dit heeft meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien ANROSA, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 


 

8. Aansprakelijkheid


ANROSA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. ANROSA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.9. Garantie


ANROSA geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt:

• De kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• Zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

• Andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de

   kunstnagels.

• De adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals aangegeven door de styliste, niet heeft

   opgevolgd.

• Het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 


 

10. Beschadiging & Diefstal


ANROSA heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. ANROSA meldt diefstal altijd bij de politie. 11. Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van ANROSA en de behandelende stylist. ANROSA moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal ANROSA de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.12. Nail Art


Indien ANROSA een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij ANROSA. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan ANROSA. ANROSA mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 13. Behoorlijk gedrag


De cliënt behoort zich in de nagelstudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft ANROSA het recht de behandeling per direct te beëindigen en de cliënt de toegang tot de nagelstudio te weigeren onder opgaaf van redenen.

 


14. Recht


Op elke overeenkomst tussen ANROSA en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 23 april 2015. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Floris Burgwal 80, 2907 PH Capelle aan den IJssel  -  06-18077994  -  info@anrosanagelsalonenopleidingen.nl

KvK nr: 63126281 -  Copyright 2015  -  Powerd by ANROSA Nagelstyling & Manicure